Lasertryck.se | Affärsvillkor

Affärsvillkor

Här nedan framgår LaserTryck.se:s affärsvillkor (försäljnings- och leveransvillkor) som träder i kraft mellan beställaren och LaserTryck.se i den omfattning att de inte kan frångås annat än genom uttrycklig avtal mellan parterna.

Var särskilt uppmärksam på följande fyra punkter:

(färgåtergivning)
CMYK: Vid CMYK tryck kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5%.

3.3. (leveransplats)
Leveransplatsen är LaserTryck.se:s affärslokaler. Alla försändelser utöver platsens gränser sker på beställarens räkning, med hänvisning till punkt 2.4. och risker. LaserTryck.se är förpliktad att på beställarens anmodning och för dennes räkning, med hänvisning till punkt 2.4. teckna en transportförsäkring.

8.3. (mer- eller mindre leverans)
LaserTryck.se har rätt till mer- eller mindre leverans på intill 10% av avtalad upplaga.

9.3. (driftsförluster)
I tillfälle av förseningar eller i tillfälle av brister vid leverans kan inte LaserTryck.se göras ansvarig för driftsförluster, förluster av vinster eller andra indirekta förluster, härunder förluster som följd av beställarens rättsförhållande till tredje part, med hänvisning till punkt 9.4.

1.0 Offert och avtal

1.1.
Offert är bindande för LaserTryck.se i 14 dagar från datumet för offertgivande.

1.2.
Avtal har ingåts när beställarens accept är mottagen av LaserTryck.se.

1.3.
CMYK: Vid CMYK tryck kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5%.
1.4.
Variationer i storlekar kan förekomma. Från +/- 2mm till 2%

2.0. Priser

2.1.
Alla priser är exklusive moms.

2.2.
Alla angivna priser grundas på datumet för avgivande av offert, gällande nivåer för löner, materialpriser och övriga omkostnader.

2.2.1.
Har beställaren anmodat LaserTryck.se om att utarbeta skisser, layout, renteckning, textförslag, provtryck, cromalin m.m. är LaserTryck.se berättigad till att få detta arbete betald med LaserTryck.se:s för tillfället gällande timersättning.

2.2.2.
Om det under tiden fram till leveransens genomförande har inträtt lönestigningar, höjning av materialpriser, höjning av offentliga avgifter eller övriga omkostnader, är LaserTryck.se berättigad att reglera priset med sådana dokumenterade ökningar.

2.2.3.
Om det under tiden fram till leveransens genomförande har inträtt lönestigningar, höjning av materialpriser, höjning av offentliga avgifter eller övriga omkostnader, är beställaren berättigad att kräva priset reglerad i sådana dokumenterade fall.

2.2.4.
Priser i främmande valuta är baserade på den vid offertdatumet gällande valuta i svenska kronor. Leverantören förbehåller sig rätten att vid kursändringar ändra prisen motsvarande.

2.3.
Utöver det offererade eller aftalade priset, är LaserTryck.se berättigad att kräva betalning för:

2.3.1.
Arbete, som pålöper som följd av att det grundmaterial beställaren har givit LaserTryck.se visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller bristfälligt eller det måste företas rättelser i det levererade materialet, efter att arbetet har påbörjats. Överstiger priset för detta arbete 400 kr. orienterar LaserTryck.se beställaren innan man sätter i gång med arbetet.

2.3.2.
Övertidsarbete eller andra åtgärder, som avtalas med beställaren efter att avtalet har ingåtts.

2.4.
Alla priser är beräknade för leverans på LaserTryck.se:s adress i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm). Omkostnader för transport utöver denna adress och för transportförsäkring betalas av beställaren utöver det avtalade priset, med hänsyn till punkt 3.3. Lasertryck beställer försäkringen på beställarens vägnar, om det görs uppmärksam på det.
2.5.
Önskar beställaren - och påtar LaserTryck.se sig - att förvara färdigt arbete eller egendom, som inte är leverantörens, betalar beställaren ersättning härför utöver det avtalade priset.

3. Leverans

3.1.
Med de i punkt 3.2. nämnda förbehåll äger leverans till beställaren rum på avtalad tid. Är ingen sådan leveranstid avtalad, äger leveransen rum, när LaserTryck.se:s arbete är färdigt.

3.2.
Försenas eller förhindras leveransen på grund av någon av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter eller beställarens handling eller undlåtande att agera, har LaserTryck.se rätt till en motsvarande förlängning av leveranstiden eller till att häva avtalet. Skulle en händelse som ovannämnda medföra att uppfyllelse av LaserTryck.se:s leveransåtaganden fördyras för LaserTryck.se är LaserTryck.se förpliktad att genomföra dessa om beställaren ämnar att hålla LaserTryck.se skadeslös vid betalning av det av LaserTryck.se beräknade merpriset.

3.3.
Leveransplatsen är LaserTryck.se affärslokaler. All försändelse utöver platsens gränser sker för beställarens räkning, med hänvisning till punkt 2.4. och risker. LaserTryck.se är förpliktad att på beställarens anmodning och för dennes räkning, med hänvisning till punkt 2.4. teckna en transportförsäkring.

4. Betalning

4.1.
Med mindre att annat är avtalat, skall betalning ske 14 dagar efter faktureringsdatumet.

4.2.
Vid utebliven betalning påräknas från förfallodagen 2 % ränta per påbörjad månad.

4.3.
På LaserTryck.se:s anmodan är beställaren skyldig att ställa bankgaranti som säkerhet för betalning. Framförs anmodan efter att avtalet har ingåtts, är LaserTryck.se skyldig att befria beställaren från alla kostnader förbundet härmed.

4.4.
Är beställarens förhållande orsak till att ett avtal inte kan genomföras kontinuerligt, är LaserTryck.se berättigad till delvis fakturering.

5. Egendomsförhållande

Samtliga varor från LaserTryck.se – förblir LaserTryck.se:s egendom tills slutlig betalning av samtliga fordringar har ägt rum.

6. Egendomsrätt, upphovsrätt m.m.

6.1.
Skisser, layout, renteckning, textförslag, mallar o.dyl., oavsett vilken teknik dessa är framställda med och oavsett på vilket sätt de förvaras, tillhör LaserTryck.se och får inte utan LaserTryck.se:s godkännande överlåtas till tredje part.

6.2.
Vad LaserTryck.se har framställt eller låtit framställa för att kunna genomföra leveransen, vare sig det är prototyper eller mellanprodukter, såsom reproduktions- och tryckmedia, oavsett vilken teknik dessa är framställda med och oavsett på vilket sätt de förvaras på, samt verktyg som exempelvis stans-, prägling- eller svetseverktyg är LaserTryck.se:s egendom och kan inte efter arbetets utförande krävas utlevererade. Detta gäller, oavsett om det framställda måste vara särskilt fakturerat.

6.3.
Det som omhandlas i punkt. 6.2. får endast användas för arbeten åt beställaren och förvaras bara efter avtal härom.

7. Försening

Inträffar förseningar, är beställaren, med av punkt 3.2. förbehållen rätten att häva avtalet om han samtidigt som avtalet har ingåtts har preciserat betydelsen av att leveransen sker på exakt bestämd tid.

8. Brister

8.1.
LaserTryck.se har inget ansvar för fel som beställaren inte skriftligen har åtgärdat i korrektur eller provtryck.

8.2.
Mindre avvikelser från godkända prover eller avtalad specifikation berättigar inte beställaren till prisavslag eller att vägra att ta emot det beställda.

8.3.
LaserTryck.se har rätt till mer- eller mindre leverans på intill 10% av avtalad upplaga. I de fall, där papper eller annan material är framställd speciellt för ordern av andra än LaserTryck.se, har LaserTryck.se rätt till en rimlig mer- eller mindreleverans utöver 10% av avtalad upplaga, dock högst svarande till materialeleverantörens leveransvillkor.

8.4.
Visar leveransen sig vara bristfällig, är beställaren skyldig att genast reklamera häröver. Undlåtes reklamation eller reklamerar beställaren inte inom 8 dagar efter att leveransen har ägt rum, mister beställaren rätten att göra bristen gällande. LaserTryck.se är berättigad att avhjälpa en brist, om detta kan ske inom rimlig tid.

8.5.
Om beställaren själv anskaffar papper eller annat för leveransens genomförande, kan LaserTryck.se inte göras skyldig för fel eller brister, som kan hänföras därtill.

9. Ansvar

9.1.
I tillfälle av förseningar och i tillfälle av brister vid det levererade har LaserTryck.se inget ansvar, om förseningen eller bristen kan skyllas på fel eller skador på produktionsutrustningen, som bevisligen har förorsakat försening eller skador på produktionen, i tillfälle av arbetsmarknadskonflikter av alla arter och i övrigt alla omständigheter som LaserTryck.se inte kan rå över, såsom brandskador, vattenskador, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfång, rekvirering, beslagläggning, uppror, borgerliga oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner på drivkraft, export- och importförbud och annan force majeure situation.

9.2.
Försening eller bristfällig leverans omfattad av den i punkt 9.1. omhandlande ansvarsfrihet, om orsaken till underleverantörens försening eller saknad utförande är en av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter eller företagets upphörande.

9.3.
I tillfälle av försening eller i tillfälle av brister vid det levererade kan inte LaserTryck.se göras skyldig för driftsförluster, förluster av vinster eller andra indirekta förluster, härunder förluster som följd av beställarens rättsförhållande till tredje part, med hänvisning till punkt 9.4.

9.4.
LaserTryck.se har inget ansvar för beställarens saknade rättsanspråk till reproduktion, mångfalldigande eller utgivning av skrift, teckningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra affärskännetecken och övrig varuutrustning härunder formgivning eller annat, som kan vara underkastat tredje partens rättigheter. Pådrar LaserTryck.se sig ansvar jämtemot tredje part i anledning av beställarens bristande rättsanspråk för utnyttjande av tredje partens tillkommande rättigheter, håller beställaren LaserTryck.se ansvarsfri.

9.5.
LaserTryck.se har inget ansvar för förluster eller skador på egendom, som exempelvis original, material, o.dyl. som inte är LaserTryck.se:s, men som har överlåtits till denne av beställaren med syfte på förvaring, härunder förvaring av arbeten, LaserTryck.se har utfört, med hänvisning till punkt 2.5. LaserTryck.se är dock ansvarig om det gottgörs, att förlusten eller skadan kan skyllas på grov oaktsamhet påvisad av LaserTryck.se. Beställaren får själv sörja för försäkring av föremålen mot skador och förstörelse. Om material önskas i retur skall detta göras klart och uppmärksammas på detta vid leverans av materialet - härtill skall det levereras med frankerad returemballage.

10. Underleverantörer

LaserTryck.se är berättigad till att helt eller delvis låta arbetet utföras hos underleverantörer.

11. Periodiska skrifter

Om det med beställaren av periodiska skrifter inte är ingången annat avtal, gäller en uppsägningstid på 3 månader för månads- och kvartalsskrifter och 6 månader för vecko- och 14 dagars skrifter.

12. Köplagen

Svensk Lagstiftning härunder Köplagen träder i kraft i närvarande avtal i den omfång, rättstillståndet inte är fastlagd i avtalets text eller närvarande försäljnings- och leveransvillkor . En eventuell tvist angående avtalets tolkning eller villkorens uppfyllelse och upprätthållande kan endast inbringas till dansk domstol i överensstämmelse med dansk jurisdiktionsort.

13. Tvister

13.1.
Uppstår i anledning av leveransen tvivel om varans kontraktsmässighet m.m. är det vår rätt att välga, om tvisten skal avgöras genom skiljedom eller genom allmän domstol.

13.2.
Skall tvisten föras till domstolen, skall tvisten tas upp vid vårt hovudkontorets jurisdiktionsort utan hänsyn till var köparen bor eller uppehåller sig.

13.3.
Samtliga tvister med anledning av förevarande avtal skall slutligt avgöras av en eller flera skiljemän på sätt föreskrives i reglerna för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd, vilka i alla delar skall tillämpas.


14. E-postmarknadsföring

14.1. Marknadsföringssyfte
Som kund hos LaserTryck.se kan din e-postadress användas i marknadsföringssyfte.

14.2. Tredje part
Din e-postadress kommer aldrig att ges vidare / säljas till tredje part. Du kommer endast att ta emot information från LaserTryck.se-koncernen.

14.3. Intervall och relevans
Du mottar endast information från LaserTryckk.se-koncernen angående relevanta produkter. Det skickas ut maximalt två nyhetsbrev i månaden.

14.3. Avanmälning och frågor
Du kan när som helst avanmäla dig från våra nyhetsbrev på adressen http://www.lasertryck.se.

Upplever du problem med din avanmälning eller om du har frågor, är du alltid välkommen att skriva till vår kundservice på info@lasertryck.se.

Din inköpskorg


Pris totalt exkl. moms
Samlet rabat

Vi rekommenderar att du beställer på nätet.

På så sätt vet du säkert att beställningen blir korrekt när det gäller format, upplaga och färger.
Och du undviker förseningar på grund av att vi måste lägga in beställningen manuellt.

Om du är osäker kan du kontakta kundtjänst på info@lasertryck.se
eller på tel. +45 87 303 403
Få innehållet i varukorgen skickat till valfri e-postadress.
I e-postmeddelandet finns en direktlänk som underlättar återbeställning.

Beställning av

Välj produktionstid

Varning

Varning

Varning

Varning

Skickas i tid – annars gratis

Upplever du att vi inte får iväg din trycksak i tid, och du har beställt dem med expresstryck, erbjuds du trycksaken utan kostnad, dock högst 5.000 kr exklusive frakt
Tilføj kommentar for din premium løsning
Rabatt
På denna sida kan du se dina priser efter att rabatten dragits av.

Observera att vissa specialprodukter inte omfattas av våra allmänna rabatter. Det handlar om:
• Emballage

Specialberäknade erbjudanden
Ingen rabatt ges på specialberäknade erbjudanden.

Fråga
Om du är osäker är vi redo att hjälpa dig på info@lasertryck.se.
Hej!

Vi har nu skickat en offert.


Vill du beställa trycksaken finns det en direktlänk i meddelandet där du kan göra din beställning med några få klick.

Du kan givetvis också besvara meddelandet med din(a) tryckfil(er) om det är lättare för dig.


Behöver du mer information är vi redo att hjälpa dig på info@lasertryck.se eller tel. +45 87 303 303


Med vänliga hälsningar

Ronni Thing,
Kundserviceansvarig

Lasertryck.se
Oxtorgsgatan 9-11 - 111 57 Stockholm
Hej!

Hoppsan, något har gått snett och e-postmeddelandet har inte nått fram.

Vi beklagar detta och ber dig kontakta kundservice som gärna beräknar ett pris åt dig.

Vi ses på info@lasertryck.se eller tel. +45 87 303 303

Vi ber om ursäkt för besväret.


Med vänliga hälsningar

Ronni Thing,
Kundserviceansvarig

Lasertryck.se
Oxtorgsgatan 9-11 - 111 57 Stockholm
Expresstryck:

Är det bråttom? – vi är redo att hjälpa till!
Nästan alla våra trycksaker erbjuds som "expresstryck", vilket innebär att vi mot en avgift omedelbart sätter igång produktionen.

Samma dag
Vi kan skicka dina produkter redan samma dag. Under varje produkt kan du se de olika expressmöjligheterna.

Överskriden deadline
Kontakta oss även om deadline överskridits. Vi kan oftast hitta en bra lösning!


> Läs mer om expresstryck
Layout

Vi kan hjälpa till med designen
Behöver du hjälp med utformningen av din tryckfil hjälper vårt team med grafiska formgivare dig gärna.

Ditt grafiska material
Det grafiska materialet vi gör åt dig blir din egendom. Du är alltså inte skyldig att anlita LaserTryck.se för tryck i framtiden.

Erbjudanden
Kontakta layout@lasertryck.se för att få en offert utan förpliktelser.

Två kostnadsfria verktyg
Observera att vi erbjuder 950 gratismallar och ger dig tillgång till 2 miljoner bilder utan kostnad – mer information.
Mallar

Zip-fil
Mallarna placeras i en zip-fil, som du hittar här:
• Mall i pdf-format
• Mall i InDesign-format
• Dokumentet Så-designar-du-din-trycksak.pdf
• Våra exportinställningar
• Dokumentet: Hvad er eksport-indstillinger.txt

Läs mer
Se även vår information om mallar.

Slipp allt krångel – använd våra mallar
Vi rekommenderar att du använder någon av våra mallar när du designar din trycksak. Med hjälp av mallar slipper du allt krångel med beskärning, dokumentstorlekar osv.

Designa utan att använda mallar
Ska du ta fram en enkel trycksak, till exempel ett vykort, kan du göra det utan att använda våra mallar.

> Se även Allt om tryckfiler.
Brandhämmande material

Godkänt för mässor
Material är brandhämmande och godkänt för användning på mässor.

Kontakta oss gärna för en produktspecifikation.

Allt är möjligt
Om du har frågor om betalningen kan du kontakta kundtjänst på info@lasertryck.se eller tel: +45 87 303 303

Svanenmärkt trycksak

LaserTryck.se är ett Svanenmärkt tryckeri
När du väljer ett Svanenmärkt tryckeri, väljer du ett tryckeri som bidrar till renare miljö och en sundare arbetsmiljö.

Logotypen på din trycksak
Som LaserTryck.se-kund kan du alltså sätta Svanenmärket på din trycksak som ett synligt bevis på att du har en ansvarsfull och miljömedveten inköpspolicy.

> Läs mer här
Administrationsavgift

Varför avgift?
Alla fakturor är belagda med en administrationsavgift på 50 kr. Avgiften har vi haft sedan vi startade 1999. På den tiden hade vi en extremt enkel prislista med endast en produkt, nämligen lösblad/flygblad.

Priserna var således:
A3: 3,00 kr
A4: 1,50 kr
A5: 0,75 kr
A6: 0,38 kr

Så kunden betalade i själva verket 3 kr för ett A3-ark som vi kunde beskära utan kostnad. Dock blev det problem när en kund skulle beställa två A3-affischer och vi behövde skicka en faktura på 6 kr. Därför införde vi avgiften.

Därför behåller vi avgiften
Men nog om anledningen. Anledningen till att vi inte släppt avgiften är att principen fortsatt tillämpas i de prislistor vi använder idag. Vi vill nämligen uppmuntra kunderna att göra samlade beställningar av sina trycksaker. Avgiften är densamma (50 kr) oavsett om du beställer 1, 2 eller 10 olika trycksaker samtidigt.

Om vi tar bort avgiften blir det en fördel för dem som gör enstaka beställningar och en nackdel för dem som samlar sina beställningar.

Våra administrationskostnader
Våra administrativa kostnader för att hantera beställningen (kontrollera beställningsuppgifter, skriva ut beställningspåsar, följesedlar, fakturera, registrera inbetalningar och ev. driva in pengar) ligger på ca. 75 kr per beställning. Därför är det klokt att försöka få kunderna att göra en samlad beställning.

Ingen dold avgift
Vi informerar tydligt om avgiften före beställning så den kommer inte som någon överraskning. Vi upplyser om avgiften i alla prisöversikter, e-postsignaturer och orderbekräftelser. Vi tar också avstånd från andra konstiga avgifter, som är vanliga i branschen, t.ex. dieseltillägg.
Neutral offert

Möjligheten för att få neutrala offerter är ett verktyg till de många reklambyråer som vi har glädje av att vara underleverantörer för.

Genom att få neutrale offerter kan byråerna lätt anpassa priserna och skicka det vidare till deras kund. Vårt namn, logga och beställningslänk finns inte med i offerten.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54